vydané podľa § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občianskeho zákonníka, v platnom znení (ďalej len tiež „občiansky zákonník“)

čl. I. Úvodné ustanovenia

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len tiež „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti VIDIOPTIKA s.r.o. so sídlom Hlavná 22, 040 01 Košice, Slovensko, IČO: 48301493, (ďalej len tiež „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim prostredníctvom elektronického objednávkového formulára predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva“) a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.vidioptika.sk.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“)..

1.2 Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania.

1.3 Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok si kupujúci a predávajúci (ďalej tiež súhrnne ako „zmluvné strany“) môžu dohodnúť v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú aplikačnú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

čl. II. Účet užívateľa

2.1 Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru priamo z webového rozhrania obchodu na základe registrácie alebo bez registrácie.

2.2 Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v účte užívateľa je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v účte užívateľa a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

2.3 Prístup k účtu používateľa je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského konta.

2.4 Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie účtu používateľa tretím osobám. 2.5. Predávajúci je oprávnený zrušiť účet používateľa, a to najmä vtedy, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 24 mesiacov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

čl. III. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Všetka prezentácie tovaru umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2 Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane nákladov spojených s balením, dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru nezahŕňajú náklady spojené s dodaním tovaru. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3 Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

3.3.1 objednávanom tovaru (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

3.3.2 spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a

3.3.3 informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne tiež len „objednávka“).

3.4 Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „ZAPLATIŤ“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5 Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

3.6 Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.7 Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

čl. IV. Cena tovaru a platobné podmienky

4.1 Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

b) bezhotovostne platobnou kartou;

4.2 Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním tovaru v dohodnutej výške podľa zvolenej varianty dodania. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.3 Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

4.4 V prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru.  V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

4.5 Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky v zmysle čl. 3.7 obchodných podmienok, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6 Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho.

čl. V. Odstúpenie od kúpnej zlmuvy

5.1 Kupujúci má v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do 14 dní od prevzatia tovaru, predávajúci túto dobu predlžuje na 30 dni, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať mailom alebo poštou na adresu:

VIDIOPTIKA s.r.o.                vidioptika@gmail.com               t.č. 0917 329 661
Hlavná 22
040 01 Košice
Slovensko

5.2 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok, kúpna zmluva sa od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nesie kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a to aj v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoje vlastnosti bežnou poštou.

5.3 Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.1 obchodných podmienok, vráti predávajúci finančné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým je predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

5.4 Ak nakupujúci zvolí iný spôsob doručenia, ako je ten najlacnejší, aký predávajúci ponúka, predávajúci vráti kupujúcemu iba náklady na doručenie tovaru vo výške najlacnejšieho sposôbu doručenia tovaru.

5.5 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy o doručení tovaru, ktoré bolo vyhotovené na základe želania a individuálnych potrieb spotrebiteľa alebo pre jeho osobu. Takúto zmluvu predstavuje naprílkad zmluva o vyhotovení a zasadení dioptrických šošoviek na základe individuálnych požiadavok kupujúceho preto v prípade odstúpenia od zmluvy môže byť vrátená len suma za okuliarový rám.

5.6 Nárok na náhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostanne odrátať od nákupnej ceny.

5.7 Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

5.8 Objednávka nad 499€ patrí do kategórie “osobné objednávky” kde nieje možné tovar vrátit. Zákaznik potvrdením obchodných podmienok súhlasí s týmto bodom obchodných podmienok vidioptika.sk

čl. VI. Preprava a doručenie tovaru

6.1 Spôsob (variantu) dopravy tovaru volí kupujúci v objednávkovom formulári. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2 Nebezpečenstvo škody na veci prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru. Ten istý následok má, neprevezme ak kupujúci tovar, hoci mu s ňou predávajúci umožnil nakladať.

6.3 Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

6.4 V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.5 Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

6.6 V prípade, že kupujúci v objednávke zvolí niektorý z bezhotovostných spôsobov platby kúpnej ceny, je predávajúci oprávnený dodať tovar kupujúcemu až po tom, čo mu bude na jeho bankový účet pripísaná celá kúpna cena.

čl. VII. Práva z chybného plnenia

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

7.2.1 má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

7.2.2 sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

7.2.3 tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,

7.2.4 je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

7.2.5 tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3 Ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Kupujúci je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia, ak nie je u konkrétneho tovaru stanovená lehota dlhšia.

7.4 Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy predávajúci obdržal od kupujúceho reklamovaný tovar.

7.5 Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady môže upraviť reklamačný poriadok predávajúceho:

Reklamačný poriadok

Na všetok objednaný tovar v internetovom obchode www.vidioptika.sk platí záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Poškodenie tovaru alebo nekompletnosť zásielky je nutné oznámiť do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na vidioptika@gmail.com alebo telefonicky v pracovné dni na 0917 329 661.

V prípade reklamácie zakúpeného tovaru nás vopred prosím kontaktujte. Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu VIDI očná optika, Hlavná 22, 040 01 Košice, prípadne doručte osobne do našej predajne. Balíky posielajte VÝLUČNE na vlastné náklady, ako poistený balík, 1. trieda. Všetky zásielky posielané kuriérom typu: “hradí prijímateľ”(dobierka) budeme odmietať a posielať naspäť. Do balíka priložte kópiu dokladu o kúpe, ktorý ste od nás obdržali, kópiu ústrižku od doručovateľa a vyplnený formulár na reklamáciu. Pri nedodaní hore uvedenej dokumentácie bude reklamácia zamietnutá!

Po obdŕžaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému: reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus, prípadne iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo Vám vrátime peniaze.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie e-mailom alebo telefonicky a zároveň Vám bude doručený prostredníctvom e-mailu reklamačný protokol.

Zodpovednosť za vady a záruka

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nieje možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a návod na zadnej strane zákazkového listu alebo informačného letáku k slnečným okuliarom na používanie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Zákazník je povinný pri prevzatí výrobku (osobnom aj neosobnom) skontrolovať kompletnosť balenia. Pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Pri osobnom odbere je kupujúci povinný skontrolovať si obsah balenia okamžite, dodatočné reklamácie nebudú akceptované.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záručná doba všetkým osobám, používajúcim výrobok pre účel podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nieje stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca či výrobca. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená výhradne pre spotrebiteľov, nie pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti. (nákup na IČO).

V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nieje v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nedokáže opak. V prípade rozporu tovaru so zmluvou má spotrebiteľ nárok na tzv. zjednanie nápravy a to:

-bezplatným uvedením spotrebného tovaru do stavu odpovedajúceho zmluve prostredníctvom opravy,

-primeraným znížením kúpnej ceny,

-náhradným dodaním tovaru,

-odstúpením od zmluvy.

Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu alebo bezplatné náhradné dodanie spotrebného tovaru. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné.

Pokiaľ je na vykonanie opravy určená iná osoba (napr. autorizovaný servis), je predávajúci povinný prijať reklamáciu. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu, ale potom ju postúpi autorizovanému stredisku. Do lehoty na vybavenie reklamácie sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady.

Reklamačný formulár VIDI optika

 

čl. VIII. Ostatné práva a povinností predávajúceho a kupujúceho

8.1 Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2 Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.3 Mimosúdne vybavovania sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy reklamacie@vidioptika.sk . Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej tiež len „subjekt ARS“) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.4 K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, P. O. BOX 29 Prievozská 32 827 99 Bratislava, internetová adresa: http://www.soi.sk.

8.5 Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

8.6 Kupujúci týmto preberá na seba riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

čl. IX. Ochrana osobných údajov

9.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z.z. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

9.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo (ďalej spoločne všetko len ako „osobné údaje“).

9.3 Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

9.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

9.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám.

9.6 Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

9.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

9.8 V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5 obchodných podmienok) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom či týchto obchodných podmienok, môže:

9.8.1 požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,

9.8.2 požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

9.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu odovzdať. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

čl. X. Doručovanie

10.1 Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

čl. XI. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že všetky spory, ktoré by v budúcnosti vznikli zo zmluvy uzavretej medzi nimi, spory, ktoré vzniknú v súvislosti so zmluvou, vrátane sporov ohľadom jej platnosti, výkladu, realizácie či ukončenia, práva z tohto právneho vzťahu priamo alebo nepriamo vznikajúce, otázky právnej platnosti tohto právneho vzťahu, otázky práv s vyššie uvedenými právami súvisiacimi, a to aj v prípade, že táto zmluva bude neplatná, zrušená alebo od nej bude odstúpené, budú najprv riešené cestou zmieru na zásadách poctivosti a dobrých mravov. V prípade neúspechu zmierlivé riešenia budú spor riešené v rámci súdneho konania pred súdmi Českej republiky, a to podľa českého práva.

11.2 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že sa zmluva uzavretá medzi nimi riadia príslušnými právnymi predpismi Českej republiky, s výnimkou tých prípadov, kde títo VOP výslovne odkazujú na právny predpis Slovenskej republiky, teda bez toho, aby bol kupujúca zbavený ochrany podľa právneho poriadku, ktorý by sa v prípade neexistencie voľby práva použil podľa čl. 6 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 z dňa 17. júna 2008 o práve rozhodnom pre zmluvné záväzkové vzťahy (Rím I).

11.3 Tieto obchodné podmienky sú, nie je zmluvne medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak, platné a účinné od 01.10.2016.

11.4 Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Aktuálne znenie obchodných podmienok zhotoviteľ zverejňuje na internetovej stránke www.vidioptika.sk.

11.5 Kupujúcim súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich so službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení zhotoviteľom na elektronickú adresu kupujúceho.

11.6 Ak je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto tohto ustanovenia sa použije ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému alebo neefektívnemu ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Na ustanovenia týchto obchodných podmienok sa v prípade pochybností hľadí skôr ako na platné než ako na neplatné.

11.7 Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

Kontaktné údaje predávajúceho:
adresa pre doručovanie:
VIDIOPTIKA s.r.o.
Hlavná 22
040 01 Košice
Slovensko
adresa elektronickej pošty: info@vidioptika.sk,